Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kurumsal Bilgiler

Tarihçe

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi 24 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Yönetmelik ile faaliyetlerine resmi olarak başlamıştır. Kuruluş süreci öncesinde Merkez’in kuruluşuna dayanak sağlayan faaliyetler “Projeler” ve “Yayınlar” sekmesi altında sunulmaktadır.

ÇOMÜ Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi Misyonu

Üniversitemizin “kalite odaklı, yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak” misyonu doğrultusunda, kalite güvencesi çalışmalarının kaçınılmaz bir bileşeni olan kurumsal akademik dürüstlük kültürünün gelişimine öncülük etmek

ÇOMÜ Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi Vizyonu

Akademik dürüstlüğün temel değerleri tüm paydaşları tarafından benimsemiş bir üniversite haline gelerek yalnızca ülkemiz yükseköğretim kurumları için değil global ölçekte iyi uygulama örneği teşkil etmek ve global ölçekte akademik dürüstlük politikalarının yapılandırılmasında belirleyici rol oynamak

Değerlerimiz

Merkezimiz, akademik dürüstlük ile ilgili küresel ölçekte faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla sıkı bir iş birliği içerisinde bulunarak, akademik dürüstlükle ilgili kabul görmüş şu altı temel değeri benimsemiştir. Bu değerlerimiz:

  • Dürüstlük
  • Güven
  • Adalet
  • Saygı
  • Sorumluluk
  • Cesaret

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

Merkezimiz, Üniversiteye bağlı tüm birimlerin hazırlık sınıfları dahil olmak üzere ön-lisans, lisans ve lisansüstü programlarında akademik dürüstlükle ilgili farkındalığı artırabilme adına kurumsal politika geliştirilmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda Merkez, kurumsal akademik dürüstlük kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanmasına ek olarak, akademik dürüstlük ihlaline neden olabilecek hususların belirlenmesi ve yaptırımların uygulanması hususlarında ilgili kurullara tavsiye kararları sunmayı amaçlamaktadır. Bu tavsiye kararlarının alınmasında Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan ilgili yönetmelikler ve Avrupa Akademik Dürüstlük Ağı (ENAI) ve Uluslararası Akademik Dürüstlük Merkezi (ICAI) gibi ilgili uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen akademik dürüstlük ilkeleri dikkate alınır.

Merkezin faaliyet alanları

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyeti yürüttüğü birimlerde akademik dürüstlük kültürü oluşturmaya yönelik eğitim programı, seviye tespit sınavı, anket, mülakat, seminer, çalıştay, sempozyum, konferans gibi sosyal, bilimsel ya da araştırma etkinlikleri planlamak ve düzenlemek; değişen ve gelişen şartlara göre tüm bu etkinlikleri yüz yüze ya da uzaktan öğretim/katılım olacak şekilde planlamak ve yürütmek,

b) Üniversitenin hedefleri ve ilgili birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşan/oluşacak eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin akademik dürüstlük ilkelerine uygun olarak yürütülmesi süreçlerine destek vermek,

c) Kurumsal akademik dürüstlük kültürü ve politikaları geliştirilmesine yönelik Üniversite-Özel Sektör İşbirliklerinin kurulmasına katkıda bulunmak,

ç) Faaliyet alanları kapsamında yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumları, eğitim kuruluşları, mesleki belgelendirme kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak, işbirlikleri kurmak ve belirlenen konularda danışmanlık hizmeti vermek,

d) Merkezin tanıtımına ilişkin faaliyetleri planlamak ve yürütmek,

e) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

Birim Organizasyon Şeması

Müdür: Doç. Dr. Salim RAZI

Müdür Yardımcısı: Prof. Dr. Tolga ÖZŞEN

Kalite Güvence Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Salim RAZI

Üye: Doç. Dr. Tolga ÖZŞEN

Üye: Doç. Dr. Barış USLU