Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Birim Görev Tanımı

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

Müdür; Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri içerisinde SCI, SCIE, SSCI, AHCI veya ESCI kapsamındaki dergilerde akademik dürüstlük alanı ile ilgili bir konuda yayınlanmış en az bir çalışması bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür’ün, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere teklif edeceği iki öğretim elemanı, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür’ün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdür’ün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdür’e vekâlet eder. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdür’ü görev süresi bitmeden önce görevden alabilir.

Müdür’ün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek,

c) Merkezin idari ve mali işleri yürütmek,

ç) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak,

d) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere Merkez’in temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.

Yönetim Kurulu ve Görevleri

Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdür’ün önerisiyle Rektör tarafından seçilen öğretim elemanlarından olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını gözeterek gerekli sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektör’e önerir ve Rektör bu öğretim elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir.

Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Müdür’ün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, yine aynı yöntemle kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir.

Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez ve/veya gerekli hallerde Müdür’ün çağrısı üzerine Müdür’ün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdür’ün kararı belirleyicidir.

Geçerli mazereti olmadan üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen komisyonların oluşturulmasını karara bağlamak,

c) Bu komisyonların görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak,

ç) Üniversitenin tüm birimleri ile Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdür’e yardımcı olmak,

d) Merkezin ödenek ve akademik, idari, teknik personel ihtiyaçlarını karara bağlamak,

e) Merkez’in faaliyet alanları ile ilgili eğitim programlarının yürütülmesi amacıyla usul ve esasları belirlemek.

f) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.